Wij zijn er voor u :   6:00 tot 22:00   Tel +49 2683 9799 0

Distributie structuur intact • Onze voorraad is op historische hoogte • Expres levering mogelijk tot 22:00

        Wij focusseren ons op een snelle en complete levering.


Verklaring gegevensbescherming

1 Definities
De gegevensbeschermingsverklaring van Limora Oldtimer GmbH & Co KG is gebaseerd op de begrippen die door de Europese richtlijn en verordeninggever met het besluit van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  werden gebruikt. Onze verklaring over gegevensbescherming moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen. In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

• persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

betrokkene
De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
verwerking
Verwerking: elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.
Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
Profiling
Onder "Profiling" wordt elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens verstaan waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten te analyseren of te voorspellen die verband houden met het verrichten van werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.
Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.
De voor de verwerking verantwoordelijke
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of een ander instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten.
opdrachtverwerker
opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.
ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.
derde persoon
Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker of de gegevensverwerker.
Toestemming
Toestemming: elke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting die de betrokkene in het specifieke geval vrijwillig heeft gedaan in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.


2 Algemene informatie en verplichte informatie
dataprivacy
Wij - Limora Oldtimer GmbH & Co KG - hechten als beheerder van deze pagina's grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Informatie over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:
Limora Oldtimer GmbH & Co KG Industriepark Nord 21 53567 Buchholz Deutschland Telefon: +49 (0)2683 97 99 53-0 E-Mail: info@limora.com
Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e­mailadressen, enz.).

Rechten van de betrokkene onder AVG
Recht op informatie
De betrokkene heeft het recht om bevestiging te vragen bij de verantwoordelijke voor de
verwerking of er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt; in dat geval heeft hij of zij
recht op toegang tot dergelijke persoonsgegevens en tot de volgende informatie:
de verwerkingsdoeleinden;
de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt,
met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet
mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen;
het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens,
van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een
recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten;
het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, en, in ieder geval in deze gevallen,
- zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene.
Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen in verband met de doorgifte, overeenkomstig artikel 46.
1) De voor de verwerking verantwoordelijke stelt een kopie ter beschikking van de persoonsgegevens die het voorwerp van de verwerking zijn.
2) Voor verdere kopieën die door de betrokkene worden gevraagd, kan de voor de verwerking verantwoordelijke een passende vergoeding in rekening brengen die op de administratieve kosten is gebaseerd.
3) Indien de betrokkene de aanvraag elektronisch indient, wordt de informatie in een gemeenschappelijk elektronisch formaat verstrekt, tenzij anders aangegeven.
Het recht op het verkrijgen van een kopie overeenkomstig lid 3 doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op correctie
De betrokkene heeft het recht de voor de verantwoordelijke te verzoeken hem betreffende onjuiste persoonsgegevens onverwijld recht te zetten. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens op te vragen, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.

Recht op verwijdering
Elke betrokkene heeft het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat deze zijn persoonsgegevens onverwijld wist. De verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens onmiddellijk te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:
De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de DSBER en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG  er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van het AVG.Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig lid 1 te wissen, neemt hij passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene hen heeft verzocht alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of reproducties van dergelijke persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op Beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij de verwerking beperkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzoekt om een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de handhaving, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, of
de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de in artikel 21, lid 1, AVG bedoelde verwerking totdat is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de betrokkene zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat en deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op een toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG of op een contract uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), AVG en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd.

Bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens uit hoofde van lid 1 van het AVG heeft de betrokkene het recht de persoonsgegevens rechtstreeks door een voor de verwerking verantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover dat technisch haalbaar is.

De uitoefening van dit recht laat artikel 17 van het AVG onverlet.
Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak
van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking
verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op doorgifte van gegevens laat de rechten en vrijheden van anderen onverlet.

Recht van bezwaar
De betrokkene heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens krachtens artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DSBER om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke reclame, met inbegrip van profilering voor zover deze met dergelijke direct marketing verband houdt.

Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. De betrokkene moet uiterlijk bij de eerste communicatie met hem/haar uitdrukkelijk in kennis worden gesteld van de in artikel 21, leden 1 en 2, AVG bedoelde wetgeving; deze informatie moet in een begrijpelijke vorm, los van andere informatie, worden verstrekt.

In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij kan de betrokkene, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van verzet uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

De betrokkene heeft het recht om op grond van zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, van het AVG, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profiling
De betrokkene is niet onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft.
Dit geldt niet indien
de beslissing noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, • toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene of
met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. In de onder a) en c) bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en tegen het besluit in beroep te gaan.

Besluiten mogen niet gebaseerd zijn op specifieke categorieën persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1, van het AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van het AVG van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen. of g AVG en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene.

Recht op bezwaar tegen de toestemming voor gegevensbescherming
De betrokkene heeft het recht zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij dit doen door contact op te nemen met de voor de verwerking verantwoordelijke. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Rechtsgrondslag van de verwerking
Art. 6 I lit. a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d), van de AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Commissie van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de aansprakelijke persoon (overweging 47, tweede zin, AVG).

Rechten in verband met de verwerking van de verantwoordelijke of door een derde
Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GMO, is het in ons rechtmatig belang om zaken te doen in het belang van al onze medewerkers en aandeelhouders.

Duur van de opslag van de persoonsgegevens
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

Wettelijke of contractuele bepalingen inzake de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak tot sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet­verstrekking
Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkene dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.
Bezwaar tegen reclamemails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De operatoren van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame­informatie, zoals spam e-mails.

3. functionaris voor gegevensbescherming
Statutaire functionaris voor gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.
Frau Verena Loebe
Society Solutions GmbH
Widdersdorfer Straße 190
50825 Köln
Telefon: +49 221 33 77 59 0
E-Mail: datenschutz@limora.com

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door Limora Oldtimer GmbH & Co KG. Onze contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze terbeschikkingstelling van de website te waarborgen, om ons te beschermen tegen cyberaanvallen of om deze indien nodig te kunnen traceren of om statistische informatie over bezoekers van onze website te verkrijgen.

Contact via de website
Op grond van wettelijke bepalingen bevat onze website informatie die ons in staat stelt snel elektronisch contact op te nemen met ons bedrijf en rechtstreeks met ons te communiceren, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als u als betrokkene via e-mail of een contactformulier op de website contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens die vrijwillig door u als betrokkene worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het opnemen van contact met u. De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Gegevensbescherming voor toepassingen en in de sollicitatieprocedure
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de aanvraagprocedure.
De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt.
Indien tussen Limora Oldtimer GmbH & Co KG en de sollicitant een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Bij ontstentenis van een arbeidsovereenkomst tussen Limora Oldtimer GmbH & Co KG en de aanvrager worden de sollicitatiestukken twee maanden na kennisgeving van de afwijzingsbeschikking automatisch verwijderd, tenzij er andere gerechtvaardigde belangen bestaan die het tegendeel rechtvaardigen. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet gelijke behandeling (AGG).

Cookies
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Lijst van cookies die wij verzamelen

Deze tabel geeft een overzicht van alle cookies en beschrijft welke informatie ze verzamelen.

COOKIE naamCOOKIE beschrijving
CART Alles in verband met uw winkelmandje
CATEGORY_INFO Slaat de categorie Informatie van de opgeroepen pagina op en maakt een snellere weergave van de geselecteerde pagina mogelijk.
COMPARE De producten die u in uw Vergelijkingslijst hebt opgeslagen.
CURRENCY Uw gewenste valuta.
CUSTOMER Een versleutelde versie van uw klantnummer.
CUSTOMER_AUTH Een indicator of u bent ingelogd in de winkel of onderweg bent als gast.
CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van de klantengroep waartoe u behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Bewaart de ID van het interne klantsegment
EXTERNAL_NO_CACHE Een indicator die aangeeft of caching al dan niet is ingeschakeld op uw systeem.
FRONTEND Uw sessie-identificatienummer op deze server.
GUEST-VIEW Stelt gasten in staat om uw bestelling te verwerken.
LAST_CATEGORY De laatste categorie die u hebt bezocht.
LAST_PRODUCT het laatste product die u hebt bezocht.
NEWMESSAGE Geeft aan of een nieuw bericht is ontvangen.
NO_CACHE Geeft aan of de cache gebruikt mag worden.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagentje en uw bezoekgeschiedenis, als u het volgende vraagt.
POLL De identificatie van de enquêtes waaraan u het laatst hebt deelgenomen.
POLLN Informatie over enquêtes waaraan u hebt deelgenomen.
RECENTLYCOMPARED De items die u het laatst hebt vergeleken.
STF Informatie over producten die u naar vrienden hebt verzonden.
STORE De weergave en taal die u hebt gekozen.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant cookies kan gebruiken.
VIEWED_PRODUCT_IDS Lijst met producten die u onlangs hebt bekeken.
WISHLIST Een versleutelde lijst van producten op uw verlanglijstje.
WISHLIST_CNT Het aantal producten op uw verlanglijstje.


Server log bestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:
browsertype en browserversie
besturingssysteem
URL verwijzer
hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het server verzoek
IP-adres
Bezoekende websites en subwebsites
Internet Service Provider
andere gelijksoortige gegevens en informatie gebruikt voor beveiligingsdoeleinden in geval van cyberaanvallen op onze systemen
Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

SSL- of TLS-versleuteling
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden

Versleutelde betalingstransacties op deze website
Omdat we zelf geen betalingen verwerken, werken we samen met de volgende partners.

Wirecard als betaalmethode
Wij gebruiken de serviceprovider Wirecard voor de verwerking van betalingen.Wirecard
CCE is een online betalingsdienstaanbieder die betaling met een creditcard mogelijk
maakt.
De werkmaatschappij van Wirecard CCE is Wirecard Central Eastern Europe GmbH,
Reininghausstraße 13a,8020 Graz, Oostenrijk.
Als de klant tijdens het bestelproces in onze onlinewinkel "creditcard" als betaaloptie
selecteert, wordt de klant doorgestuurd naar een Wirecard CCE-webformulier voor de
verwerking van betalingen, waar hij zijn creditcardgegevens invoert en deze voor de
verwerking van betalingen naar Wirecard CCE doorstuurt.
In dit geval worden de volgende gegevens geregistreerd:
Creditcardnummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum van de creditcard, CVV­nummer, IP-adres.
Bovendien verzendt de onlineshop automatisch de volgende gegevens naar Wirecard
CCE.
Het doel van de gegevenstransmissie is om betalingen te verwerken en fraude te
voorkomen. Limora Oldtimer GmbH & Co KG zal persoonsgegevens doorgeven aan
Wirecard CCE, in het bijzonder indien er een rechtmatig belang bij de doorgifte is.
Persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen Wirecard CCE en Limora Oldtimer
GmbH & Co KG kunnen door Wirecard CCE worden overgedragen aan
kredietagentschappen. Het doel van deze overdracht is de identiteit en kredietwaardigheid
te verifiëren.
Wirecard CCE kan persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en
dienstverleners of onderaannemers indien dit noodzakelijk is om aan contractuele
verplichtingen te voldoen of indien de gegevens namens Wirecard CCE worden verwerkt.
De klant kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens
ten aanzien van Wirecard CCE intrekken. Een herroeping heeft geen invloed op
persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele)
betalingsverwerking.
De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Wirecard CCE vindt u op

https://www.wirecard.at/datenschutz/PayPal als betaalmethode
We hebben geïntegreerde componenten van PayPal op deze website. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal­rekeningen, dit zijn virtuele privé of zakelijke rekeningen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt koper bescherming diensten. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22­24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Als de persoon in kwestie tijdens het bestelproces in onze onlineshop "PayPal" als betaaloptie selecteert, worden de gegevens van de persoon in kwestie automatisch naar PayPal verzonden. Door voor deze betaalmogelijkheid te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Persoonlijke gegevens in verband met de desbetreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de verwerking van de koopovereenkomst. Het doel van de gegevenstransmissie is om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt PayPal persoonsgegevens, met name als er een rechtmatig belang bij de doorgifte is. Tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking uitgewisselde persoonsgegevens kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren. PayPal kan persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers als dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens namens PayPal verwerkt moeten worden. De betrokken persoon heeft de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens met PayPal te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. Het huidige privacybeleid van PayPal is te vinden op
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Bankoverschrijving als betaalmethode
Wij hebben geïntegreerde componenten van Sofortüberweisung op deze website. Sofortüberweisung is een betaaldienst die het mogelijk maakt producten en diensten op het internet zonder contant geld te betalen. Sofortüberweisung is een technische procedure waarmee de online handelaar ontvangt onmiddellijk een bevestiging van betaling. Dit stelt een dealer in staat om direct na het plaatsen van de bestelling goederen, diensten of downloads aan de klant te leveren. De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland. Indien de klant "Sofortüberweisung" tijdens het bestelproces als betaaloptie in onze onlineshop kiest, worden de gegevens van de betreffende persoon automatisch naar Sofortüberweisung overgedragen. Bij een keuze voor deze betaalmogelijkheid stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.
Bij aankooptransacties via een directe bankoverboeking geeft de koper de PIN en de TAN door aan Sofort GmbH. Onmiddellijke overschrijving voert vervolgens een overschrijving uit naar de online handelaar na een technische controle van het rekeningsaldo en het opvragen van verdere gegevens om de dekking van de rekening te controleren. De uitvoering van de financiële transactie wordt dan automatisch gecommuniceerd naar de online handelaar. De persoonsgegevens die via een directe bankoverboeking worden uitgewisseld, zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Het doel van de gegevenstransmissie is om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De voor de verwerking verantwoordelijke zal onmiddellijk andere persoonsgegevens doorgeven, zelfs indien er een rechtmatig belang bij de doorgifte bestaat. De tussen Sofortüberweisung en de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens kunnen door Sofortüberweisung aan kredietinstellingen worden doorgegeven. Het doel van deze overdracht is de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren. Sofortüberweisung geeft de persoonlijke gegevens door aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers als dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens worden verwerkt namens het bedrijf. De betrokkene kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Sofortüberweisung te allen tijde intrekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

Registratie op deze website
U kunt zich registreren op onze website om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie. In geval van belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren. De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website wordt geregistreerd en vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant-en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, het ontwerp van de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de dienst.
De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlinewinkels, dealers en verzending van goederen
Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven indien dit in het kader van de contractverwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat met de levering van de goederen is belast of aan de bank die met de betalingsverwerking is belast. Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van het AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Google Analytics (met anonimisatiefunctie)
Op deze website hebben wij het onderdeel Google Analytics (met anonimisatiefunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten­batenanalyse van internetreclame. De Google Analytics-component wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten. We gebruiken de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene bij de toegang tot onze internetpagina's van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder andere om online rapporten op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informaticasysteem van de betrokkene door het desbetreffende onderdeel van Google Analytics automatisch opgeroepen om gegevens voor online­analyse aan Google door te geven. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van bezoekers kan traceren, kan klikken en vervolgens opdrachtopgaven kan doen. Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de plaats waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van het bezoek van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven.
Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken. De klant kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich dus te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Bovendien kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en kan hij dit verhinderen. Hiervoor moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Als het IT-systeem van de persoon op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de persoon in kwestie de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de persoon in kwestie of een andere persoon binnen hun controle, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te reactiveren. Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics zal in meer detail worden uitgelegd onder deze link: https://www.google.com/intl/de_en/analytics/.

Google Analytics Remarketing
Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing gecreëerde doelgroepen gekoppeld worden aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) ook op een ander apparaat (bijv. tablet of PC) worden weergegeven.
Zodra u uw toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-bladergeschiedenis voor dat doel aan uw Google-account koppelen. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden afgeleverd op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.
Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics geauthenticeerde gebruikers-ID's van Google die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om apparaatoverschrijdende ad-targeting te definiëren en te maken.
U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in uw Google-account via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
De samenvatting van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (art. 6, lid 1, onder a AVG). Voor gegevensverzamelingen die niet met uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of zich tegen samenvoeging hebt verzet), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website een belang heeft bij anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.
Meer informatie en de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Nieuwsbriefgegevens
Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
De in het nieuwsbriefregistratieformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

Veranderingen in onze regelgeving op het gebied van gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.
=============================EINDE==================================